Блог на ЕнвироХеми България ЕООД

Блог за пречистване на отпадни води

Запазване на ресурси при повърхностни технологии чрез рециклиране на флюсови вани »« ЕнвироХеми получава наградата за иновации за децентрализирана система за третиране на индустриални отпадъчни води

Редукция на флуор при третиране на отпадъчни води

Соларни технологии

При повърхностните технологии,  особено при производството на печатни платки и соларни клетки се отделят флуорни концентрати и почистващи препарати -едни от най-токсичните и сложни по състав ефлуенти при индустриалните производства. Според съвременните технологии отпадъчните води, съдържащи флуор се третират на партиди посредством процеси на окисление и утаяване. Германската прагова норма за повърхностните технологии е  50 mg/l. Тези стойности могат да бъдат спазени в случай на оптимално функциониране и непрекъснато наблюдение и контрол на инсталацията.  В някои страни, например Русия праговите стойности са по-ниски. Отделът за развитие на ЕнвироХеми тества различни възможности и процеси в продължение на 12 месеца  и сега представи новия адсорбционен филтър Envochem® SORP F, с който се постигат концентрации под 2 ppm. Това е 20 кратно подобрение на резултата. Процесът на адсорбция обикновено се интегрира в многостадийна филтрация, която се състои от предфилтриране и два адсорбционни филтъра. Тя се зарежда постепенно чрез перколация.     Филтрите са оразмерени така, че те се регенерират по време на обичайната 6- до 12- месечна поддръжка, когато адсорбента се подменя.

, , ,
07/03/2011 at 09:33
Leave a Reply or trackback