Блог на ЕнвироХеми България ЕООД

Блог за пречистване на отпадни води

Изменение на климата и устойчиво развитие на технологиите за водоподготовка и третиране на отпадъчни води.


Като част от обучението си в ЕнвироХеми Кирстен Реклиес интервюира главния изпълнителен директор Готлийб Хупфер относно дейността на групата EnviroWorld за връзката между изменението на климата и устойчивото развитие на технологиите за водоподготовка и третиране на отпадъчни води.

Реклиес: Какво е общото между изменението на климата и технологиите за водоподготовка и третиране на отпадъчни води?

Хупфер:
В световен мащаб ЕнвироХеми има няколко хиляди клиента за инсталациите си за водоподготовка и третиране на индустриални отпадъчни води. На практика инсталациите функционират денонощно и изискват използването на ресурси като електричество, неутрализационни агенти и флокуланти. Също така по време на процеса на третиране се отделят отпадъчни вещества, които се филтрират от водите и отпадъчните води. Важно е, съществуващите инсталации да бъдат експлоатирани по такъв начин, че максимално да се щади околната среда и в същото време новите инсталации да бъдат проектирани и изграждани така, че да са максимално енергийно ефективни, без това да повлияе негативно на цялостния процес на третиране.

Реклиес: Какви енергоспестяващи технологии са разработени тук през последните три години?

Хупфер:
Със сигурност най-важната ни научна разработка е новата анаеробна система за третиране на отпадъчни води, която позволява получаването на енергия от замърсени индустриални отпадъчни води. Също така разполагаме с нова патентована биологична мембранна технология за рециркулация за големи промишлени перални. Предимства на тази технология са възможността за рекуперация на топлина и възможност за рециркулация на водните потоци и пестене на ценен природен ресурс. Работим и за енергийното оптимизиране и по-нататъшно подобрение на нашите доказали се компактни физико-химични инсталации.
Реклиес:
Господин Хупфер можете ли да дадете конкретен пример за инсталация със значително спестяване на енергийни ресурси?
Хупфер:
В процеса на производство на нашия клиент Normejerier – едно от най-големите млекопреработвателни предприятия в Швеция се отделят отпадъчни води, съдържащи високи концентрации на мляко и суроватка, които досега бяха третирани в общинската пречиствателна станция за отпадни води. Това водеше до много високи експлоатационни разходи за електроенергия за въздуходувната система и отделяне на големи количества от утайка. Преди три години ние инсталирахме нашата първа специално разработена инсталация за третиране на отпадъчна вода, замърсена със висока концентрирана суроватка Biomar, в която отпадъчната вода се третира по биологичен способ. В същото време инсталацията беше оптимизирана. Сега отпадъчната вода, замърсена с мляко и суроватъчния концентрат се третират на място в нашата инсталация и по този начин се редуцира замърсяването на отпадъчните води до 90 %. В нашите инсталации Biomar анаеробните бактерии преобразуват органичните замърсители съдържащи се в отпадъчните води в ценен биогаз-метан. Добитият метан може да бъде използван в енергийния център на млекопреработвателния гигант като заместител на друг вид гориво. По този начин могат да бъдат спестени над 1000 литра гориво на ден. Така третирането на индустриалните отпадъчни води води до един положителен енергиен баланс.
Реклиес:
Възможна ли е модернизация на стари предприятия и скъпо ли е това?
Хупфер:
По принцип всички по-стари инсталации могат да бъдат оптимизирани и така да бъдат спестени около 20% от средствата за енергия и консумативи. Разходите за експлоатацията на инсталациите могат да се променят много бързо, дори в рамките на една година.Оказва се, че много от съществуващите инсталации са преоразмерени – в условия на икономическа криза и стагнация на пазара повечето от фирмите намаляват своята продукция. Чрез регулиране на енергията необходима за функциониране на отделните агрегати например въздуходувки, миксери и тн. експлоатационните разходи могат да бъдат бързо оптимизирани. Инвестициите са намалели наполовина в сравнение от преди 3 години преди началото на икономическата криза. Понякога е наложително вече изградени инсталации, които не отговарят на обема на продукцията и изискванията за качество да бъдат преоборудвани. По този начин наистина периодът за възвръщане на инвестицията на клиента се удължава, но той също така ще има и по-дългосрочни ползи.

Реклиес:
Какво могат да направят клиентите на място за да експлоатират инсталацията енергийно ефективно?
Хупфер:
За жалост голяма част от нашите клиенти не отдават дължимото внимание на своите инсталации за пречистване на отпадъчни води и водоподготовка. Често се случва те да бъдат забравени и експлоатирани не по най-оптималния начин. Нашите сервизни техници откриват ненужно работещи помпи, бъркалки и компресори. Чрез регулярна инспекция на инсталациите и с помощта на нашите специалисти, може много бързо да бъдат спестени редица експлоатационни разходи.
Реклиес:
В каква насока са текущите изследвания на ЕнвироХеми?
Хупфер:
Ние участваме в разработката на няколко важни изследователски проекта. Например в рамките на Европейската изследователска програма AquaFit4use се разработват енергийно ефективни методи за рециклиране на индустриални отпадъчни води. Ние работим заедно с много важни национални и Европейски висши училища, фирми и институции. Инженери, Химици и Биолози тестват различни новоразработени биологични компактни инсталации за енергийно ефективно пречистване дори и на малки количества от отпадъчна вода. Биологичните процеси са почти винаги най-ефективните от енергийна гледна точка технологии. Те трябва да бъдат разработени и пригодени за съответното индустриално приложение. При физико-химичното третиране на отпадъчните води и филтрация използваме оптимизирани помпи, работещи при по-ниски налягания и миксери. Също така една важна тема е енергоспестяващо управление на агрегатите. Нашите системни администратори и електротехници са изправени пред предизвикателството да осигурят надеждно и икономически изгодно управление на инсталациите.

Реклиес:
Господин Хупфер, благодаря Ви за интервюто.

, , , , , , ,
27/10/2011 at 15:48 Comments (0)

Енвирохеми България търси студент…

Студент специалност Екология/Инженерна химия със Сръбски език
ЕнвироХеми България ЕООД търси студент специалност Екология или Инженерна химия с познания по сръбски език за едноседмичен практикум.

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, моля изпратете CV и мотивационно писмо на адрес: jobs@envirochemie-bg.com

, ,
05/10/2011 at 22:55 Comments (0)