Блог на ЕнвироХеми България ЕООД

Блог за пречистване на отпадни води

Инсталация за микрофилтрация Envopur® за регенериране на концентрати от изплакване, произтичащи от преработка на глазури. »« Пречиствателна станция за отпадъчни води от измиването на цистерни

Biomar® AFB Биологично третиране на отпадъчни води при производството на сладолед

ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА

При производството на сладолед се отделят отпадъчни води при различни процедури на почистване и измиване. Отпадъчните води съдържат остатъци от мляко и мазнини.

Външен изглед на пречиствателната станция за отпадъчни води

ЕнвироХеми е разработила концепция за пречистване на отпадъчни води за добив на биогаз от органични компоненти. Отпадъчните води от производството се събират в подземна канализационна система и постъпват в помпена шахта. След отделянето на грубите частици посредством фина решетка водите се припомпват към смесително-изравнителен реактор. Този реактор служи както за изравняване на пикови натоварвания, така и за предварителна хидролиза. Така третираната отпадъчна вода постъпва във флотационна инсталация, където се намалява количеството на мазнините, преди тя да постъпи в реактора Biomar® AFB. В реактора Biomar® AFB органичните вещества се разграждат от микроорганизми и се преобразуват в метан и въглероден двуокис (биогаз). Пречистената вода преминава през реактор за финална аерация. Отделената мазнина се третира в анаеробен реактор Biomar® AFH. По този начин се получава допълнително количество биогаз и се намалява количеството на отделената утайка.

Технологична схема на процеса

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Отпадъчна вода                                         300 m?/d

ХПК натоварване                                    2.008 kg/d

ХПК концентрация                                  6.695 mg/l

Производство на биогаз                 прибл. 900 m?/d

Отговаря на                                 прибл. 5.8 MWh/d

Пуск                                                               2007

, , , , , , , ,
19/03/2012 at 09:54
Leave a Reply