Блог на ЕнвироХеми България ЕООД

Блог за пречистване на отпадни води

EnviModul – гъвкави решения за водоподготовка и третиране на отпадни води

Има голямо търсене на децентрализирани технологии за водоподготовка и третиране на отпадни води по цял свят. В рамките на програмата „Blue competence” фирма ЕнвироХеми разработи независими модулни пречиствателни системи EnviModul. Те позволяват лесен монтаж на инсталации за водоподготовка и пречиствателни станции за индустриални отпадни води. В сравнение с класическите централизирани решения, модулните децентрализирани станции имат редица предимства по отношение на разходите, гъвкавостта и бързината на изпълнение

 

Чрез модулите EnviModul могат да се осъществят различни технологични решения за  водоподготовка, третиране на отпадните води и рециркулация на водите.  Пречиствателните етапи могат лесно да се комбинират – от пред-третиране на отпадъчните води с флотация Flomar®, мембранна филтрация Envopur®  и биологично третиране Biomar® до пречистване с физико-химичните станции Envochem®, Flomar®, Split-O-Mat® и Lugan®. Съоръженията могат да се комбинират и с допълнителни модули за водоподготовка.

В сравнение с конвенционалните технологии станциите EnviModul могат да бъдат изградени значително по-бързо и с по-ниски разходи. Те лесно се адаптират към променливи работни условия. Също така, при необходимост могат да бъдат преместени на друга работна площадка

 

Сравнение  на конвенционалните и модулните ЕnviModul решения

 

   Конвенционални  EnviModul
Време за планиране  Дълго Късо
Строителни разходи Високи Ниски
Време за монтаж  средно Късо
Пуск в експлоатация и тест На място Предварителни тестове във фабриката
Разширение Често ограничено Лесно осъществимо
Промени Скъпи Лесно осъществими
Преместване на станцията Невъзможно Възможно
Амортизация Дълга   Къса
Сложност Голяма Малка
   

 

Индивидуалните опции на концепцията  EnviModul са толкова много колкото са индивидуалните изисквания на нашите клиенти.  Покривите на модулите могат лесно да бъдат отворени или преместени за по-лесна проверка или поддръжка на потопените мембрани във филтърните мембранни системи или мембранните биологични реактори. В други случаи, на места  където няма опасност от замръзване (Африка/Бразилия) модулите имат странични отвори или са без странична облицовка. Това решение спестява разходи и улеснява експлоатацията и поддръжката на оборудването.

 

Системите EnviModul са изградени изцяло от фирма ЕнвироХеми в Германия и са предварително сглобени и тествани. По този начин се осигурява добро качество и висока експлоатационна сигурност.

 EnviModul Flomar

 

, , , , ,
13/03/2013 at 16:37 Comments (0)

Envochem® AKO Третиране на води от сметища

ОПИСАНИЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ

Водите отделящи се от сметището постъпват в събирателен резервоар, откъдето се припомпват непрекъснато към пречиствателната станция. Тя се състои главно от система за първична филтрация и  филтрация с активен въглен.

Чрез първичната филтрационната система се отстраняват неразтворените вещества във водите. При  последващото третиране в три стъпки с филтри с активен въглен се отстраняват ХПК и АОХ.

Отработеният активен въглен се заменя и при заявка може да бъде реактивиран от фирмата доставчик.

Пречистените води отговарят на нормите за заустване в общинската канализационна система. 

Пречиствателната станция е напълно автоматизирана. Чрез вграден модем се осъществява наблюдение от дистанция.

Тази пречиствателна станция беше доставена (включително стоителните дейности, изграждането на залата, монтажа на станцията и пуска) от фирма ЕнвироХеми.

TEХНИЧЕСКИ ДАННИ (Проект)

Капацитет                             120 m3/h

Пуск                                        2002

Параметър

На вход

На изход

ХПК (mg/l)

1870

< 400

AOX (mg/l)

1,54

< 0,5

Филтрите с активен въглен и платформата за наблюдение

Филтрите с активен въглен и платформата за наблюдение

 

, , , ,
01/10/2012 at 16:15 Comments (0)

Envochem® Третиране на киселина от процеси на анодизиране на алуминий

Модул Envochem® за пречистване на киселина (APU)

Фирмата Coil е водеща европейска фирма за производство на листа от анодизиран алуминий (рулони). След съответното предтретиране на повърхността на алуминиевите ленти те трябва да бъдат анодизирани със сярна киселина. За да бъде постигната висока ефективност на технологичния процес, трябва да се стабилизира състава на електролита във ваните за анодизация. Тази цел може да бъде постигната чрез отделяне на алуминиевия сулфат, които се получава при протичането на процеса чрез непрекъснат обмен на киселината или нейното регенериране.

Централният модул на киселинната регенерация се състои от специални йонообменни смоли. За това приложение сярната киселина се задържа от смолите, докато солите на алуминия свободно преминават през филтъра.

частичен изглед на инсталацията Envochem® APU

частичен изглед на инсталацията Envochem® APU, Coil в Бернбург, Германия

След пълното натоварване на смолите със сярна киселина тя започва да преминава през филтрите след известно време на забавяне.  В този момент йонообменния филтър се спира от експлоатация, за да стартира неговото регенериране. По време на процеса на регенерация сярната киселина ще бъде промита от смолите и може да бъде осъществен друг процес на анодизация.

Експлоатирайки ваната за анодизиране по този начин, експлоатационния живот на ваната се увеличава и експлоатационните разходи се намаляват. В повечето случаи инвестицията за такъв тип инсталация се възвръща в рамките на една година.

Технологична схема на процеса

Технологична схема на процеса

ОБХВАТ НА ДОСТАВКА

  • Основен и детайлен инженеринг
  • Изграждане
  • Монтаж
  • Пуск
Капацитет на инсталацията:   9,5 kg алуминий/ч
Среда:                                           20%  H2SO4
Температура:                                   50 – 70 °C
Вана:                                       9,5 – 10,5 g/l Al
Изисквания за място:                             16  m2
Консумация на енергия:                        2,5 kWh
Контролна система:                                  SPS
    Пуск                                                    Дек. 2004
, , , ,
16/07/2012 at 14:41 Comments (0)

« Older Posts