Блог на ЕнвироХеми България ЕООД

Блог за пречистване на отпадни води

Биологични съоръжения за третиране на отпадъчни води

Биологични съоръжения за третиране на отпадъчни води
Томас Вайсер, Марина Чеботаева

През последните години се наблюдава бум на строителството на предприятия от хранително-вкусовата промишленост. Също така много от предприятията, построени преди този период подлежат на значителна модернизация. Във всяко едно от тези предприятия са внедрени технологии на световно равнище,  които от една страна водят до повишаване на ефективността на производството, но от друга рязко се увеличава въздействието им върху околната среда. В съгласие с действащото законодателство не е разрешено изграждането на нови предприятия или реконструкцията на вече съществуващи такива с цел увеличаване на тяхната производителност без да са предприети мерки за опазване на околната среда, а именно предприятието не може да бъде източник на замърсяване. За това е необходимо да се предприемат мерки за рационалното използване на ресурсите, а също така да се проектират и изградят съоръжения за пречистване на отпадъчните води и отработения въздух. Изискванията към такъв тип съоръжения са достатъчно строги: висока ефективност, ниско енергопотребление, максимална автоматизация с цел снижаване на вмешателства от страна на обслужващия персонал в процеса на пречистване, минимален брой на обслужващия персонал, минимално количество на генерираните отпадъци.

Източници на замърсяване на отпадъчните води в хранително-вкусовите предприятия  се явяват различни процеси на измиване: измиване на опаковки, технологично оборудване и мощности, измиване и почистване на превозни средства(цистерни), почистване на технологичните зали и помещения.  В резултат на това в отпадъчната вода попадат остатъци от продукти и суровини, остатъци от измиващи разтвори, различни спомагателни вещества – смазочни материали, дезинфектанти и др. Цялата тази гама от замърсители води до образуването на силно наситени с органика, токсични за околната среда отпадъчни води.

Тук представяме различни методи за пречистване на отпадъчни води, които най-често приложими в хранително-вкусовата промишленост.

Аеробно третиране на отпадъчни води.

За аеробния метод на третиране на отпадъчни води е характерна необходимостта от осигуряване на кислород на водните биоценози. Кислородът  се използва за окисление на съдържащите се във водата замърсители по пътя на получаването на минерални съединения и биомаса.

Аеробният метод за третиране на отпадъчни води е приложим за предприятия от хранително-вкусовата промишленост, при които отделяните отпадъчни води се характеризират с ниски стойности на ХПК(химическа потребност от кислород  до 2000 мг/л).  Това могат да бъдат заводи за захарни изделия, за производство на топени сирена, млекопреработвателни предприятия, фабрики за сладолед, колбасни цехове, заводи за преработка и производство на растителни масла и продукти на тяхна основа, фабрики за преработка на соя и т.н.

аеробно пречиствателно съоръжение

Изглед на аеробно пречиствателно съоръжение за завод за производство на топени сирена Biomar ®OSB

Оборудването на пречиствателното съоръжение за подобно предприятие може да бъде следното:

 • Пясъкоуловител
 • Решетка за отделяне на твърди частици
 • Смесително-изравнителен резервоар към станцията за неутрализация
 • Маслоуловител – флотатор (при отпадъчни води с високо съдържание на мазнини)
 • Аеробен реактор със система за циркулация на активната утайка или вградена система за нитрификация-денитрификация
 • Вторичен утаител
 • Утайкоуплътнител за излишната активна утайка
 • Оборудване за обезводняване на излишната активна утайка или станция за приготвяне и дозиране на разтвор от флокулант

Подаването на кислород се осъществява с въздуходувки, чиято работа се контролира с оксиметри. Особено значение имат аераторите (дюзите) през които се подава въздуха в системата.

аератор за пречистване на водиаератор за третиране на води

Различни типове аератори които се прилагат при аеробно третиране на отпадъчни води Biomar ®.

Аеробния реактор се оразмерява в зависимост от необходимата степен на пречистване на отпадъчната вода. Ако пречистваната вода се зауства в повърхностен водоприемник  тогава пречиствателното съоръжение се оборудва със стъпало за филтрация и дезинфекция.

При биологичното третиране на отпадъчните води, голямо значение има прилагането на маслоуловител-флотатор за отпадъчни води, съдържащи масла и мазнини, в противен случай аеробното пречистване не достига своята оптимална производителност.

Маслоуловител-флотатор

Маслоуловител-флотатор в предприятие за производство на сирене

Аеробните пречистветелни съоръжения могат да бъдат с непрекъснато или периодично действие.

Анаеробно –аеробни  методи за третиране на отпадъчни води

В случай,че от процеса на производство се отделят силно замърсени (ХПК ?2000 мг/л) топли (Т ? +20-22С° ) отпадъчни води е обосновано използването на аеробно-анаеробни методи за третиране на отпадъчни води.

Прилагането на анаеробно-аеробни методи се налага при невъзможност за достигане на нормите за заустване както при заустване в градската канализация, така и в повърхностен водоприемник. В този случай анаеробния метод е първия биологичен стадий, а за допълнително пречистване се използват едно или две стъпала за аеробно третиране.

При анаеробните методи за третиране на отпадъчните води при разлагането на органичните въглеводородни съединения като крайно продукти се получават въглероден диоксид и метан. При използването на този метод не е необходимо аерирането на отпадъчната вода с кислород и се отделя незначително количество излишна активна утайка. Полученият биогаз или се изгаря или се използва за получаване на гореща вода, пара или електроенергия.

Безусловно сърцето на такъв вид пречиствателно съоръжения се явява анаеробния реактор. Съществуват различни типове анаеробни реактори, но условно те могат да се поделят на три основни групи: анаеробни реактори с фиксирана биомаса, анаеробни реактори с гранулирана биомаса, високоефективен анаеробен реактор.

Анаеробния реактор с фиксирана биомаса се прилага, ако в отпадъчната се съдържат масла и мазнини, тъй като в клетките на микроорганизмите се натрупват капчици мазнини и активната биомаса става твърде лека  и се създава възможност за нейното изнасяне от биореактора. Също така този тип биореактори се използват , ако в отпадъчните води се съдържат вещества, които потискат жизнеспособността на анаеробната активна биомаса. Ето защо във вътрешността на реактора се поставя специално съоръжение върху което може да се закрепи анаеробната биоценоза и в резултат на това да се получи достатъчно висока концентрация на анаеробна биомаса.

Подобен тип реактори се изграждат в млекопреработвателни предприятия, за отпадъчни води при производството на сирене, фабрики за производство на дъвка и тн.

Анаеробните реактори с гранулирана биомаса са приложими за отпадъчни води с високи стойности на ХПК, например при производство на плодови сиропи и консерви, напитки, бира спирт и др.

По-долу е представена схема на съоръжение за третиране на отпадъчни води от 2 пивоварни с капацитет 10 млн хектолитра бира. Обемът на отпадъчните води е 2500 м3 в денонощие, ХПКмакс. =  4000 мг/л. Дължината на пречиствателното съоръжение е  71,5 м, а ширината 20 м. Това е едно компактно изпълнение на пречиствателното съоръжение. Пречиствателната вода се зауства във открит водоприемник.

Технологична схема на Biomar ASB-OSB

Технологична схема  Biomar®ASB-OSB

 1. Смесително-изравнителен резервоар към станцията за неутрализация
 2. Метан реактор с топлообменник за рекупериране на топлината
 3. Аеробен раектор със система за нитрификация-денитрификация
 4. Резервоар за утайка
 5. Резервоар за утайка
 6. Вторичен утаител със система за възвръщане на активна утайка
 7. Станция за обезводняване на утайка
 8. Биофилтри
 9. Крайна филтрация, стъпало за дезинфекция
 10. Машинно отделение, дозаторна станция
 11. Биофилтър

Високоефективния анаеробен реактор Biomar ® AHP се прилага в следните отрасли на промишлеността:

 • Производство на бира
 • Питейна индустрия
 • Преработка на картофи
 • Целулозно-хартиена промишленост
 • Производство на биогорива
 • Млекопреработка
 • Третиране на мая

Приложението на този тип реактори е свързано със значително намаляване на инвестиционните разходи и необходимостта от голяма площ за разпоагане. Но както всяко едно високотехнологично оборудване Biomar ® AHP изисква висока квалификация на обслужващия персонал.

Опитът при внедряването на немските технологии и експлоатацията на пречиствателни съоръжения показва, че немската техника е надеждна, икономически изгодна и позволява предприятията да изпълнят всички законодателни изисквания в областта на третирането на отпадъчните води.

, , , , ,
29/03/2011 at 14:07 Comments (0)