Блог на ЕнвироХеми България ЕООД

Блог за пречистване на отпадни води

Анаеробно третиране на отпадъчни води от пивоварни

Основните източници на отпадъчни води в пивоварните са:

  • CIP-процеси на измиване на технологично оборудване, линии, мощности.
  • Загуби на продукт, преработка на продукти с изтекъл срок на годност, тестови продукти
  • Битови отпадни води, столова

Анаеробни пречиствателни съоръжения за пивоварни. Области на приложение. Отпадъчни води от пивоварни.

Отпадъчните води от пивоварните се характеризират с високо ниво на съдържание на органични вещества (ХПК 4000-6000 мг/л), неразтворени вещества, риск от попадане на мая и дрожди.

За прилагането на анаеробен реактор за третирането на отпадъчните води е необходимо да се предвиди  стадий за предварително третиране на отпадъчните води, за да се отстранят попадналото зърно и дрожди. За Барабанно ситоотделяне на зърно и други едри частици се използва механично третиране с барабанно сито. Барабанното сито има отвори с големина около 1 мм, което позволява отделяне на частици с размер по-голям от 1 мм. Попадането на тези вещества в последващите етапи на третиране води до тяхното натрупване и води до риск от повреждане на основното оборудване (помпи вентили фитинги и др.), а също така може да възпрепятства нормалното функциониране на анаеробния реактор (изнасяне на анаеробна активна утайка). Наличието на дрожди може да окаже негативно влияние на биологичните пречиствателни съоръжения, особено ако съоръжението има аеробно стъпало за третиране (аеробен реактор). Попадането на дрожди в аеробния реактор, където активно се използва система за аериране на отпадъчните води, може да доведе до тяхното размножаване и нарушаване на нормалното функциониране на работата на самия аеробен реактор, както и на следващите етапи на третиране. За отделянето на дрождите в пречиствателните съоръжения за третиране на отпадъчните води от пивоварни и малцерай винаги се предвижда допълнително стъпало за предварително третиране и тяхното отделяне.

Изгаряне на биогаза След предварителна обработка отпадъчните води постъпват в анаеробното стъпало за третиране с метанреактор Biomar ASB или Biomar ASBx. Метанреакторът тип Biomar ASBx се отличава от  реактора Biomar ASB по подобрената система за управление на вътрешните потоци, модернизираната система за разделяне на 3 фази и по-компактното изпълнение.  В метанреактора се разграждат повече от  90 % (до 95%) от всички органични вещества (ХПК и БПК5) с отделяне на биогаз (до 80 % метан). Биогазът може да бъде използван в предприятието за получаване на пара или електроенергия. Важно е да се отбележи, че изгарянето на биогаза е възможно както в отделен модул, така и в централното котелно на предприятието(по-изгоден вариант заутилизация на биогаза). Специфичната производителност на метанреактора в пивоварна съставлява 5-7 кг ХПК на /м3 анаеробен реактор.

Метанреакторите Biomar могат да бъдат използвани в пивоварни, които са разположени в сурови климатични условия. Например анаеробни пречиствателни съоръжения са разположени и се експлоатират в Хабаровск и Ангарск в Русия.

Анаеробно пречиствателно съоръжениеОтпадъчните води след анаеробно третиране могат да бъдат заустени директно в канализацията или да бъдат третирани допълнително чрез анаеробна технология за достигане на нормите за заустване във водоприемник.  Цялостния процес на анаеробно третиране е напълно автоматизиран и интегриран в общата система за контрол и визуализация на пречиствателното съоръжение. Това позволява на обслужващия персонал да обслужва с лекота биологичното пречиствателно съоръжение и да извършва навреме необходимите корекции.

, , , , , , ,
22/03/2011 at 09:55 Comments (0)