Блог на ЕнвироХеми България ЕООД

Блог за пречистване на отпадни води

Физико-химично третиране с Flomar на отпадъчни води от месодобивни и месопреработвателни предприятия

 

Повече от 30 години ЕнвироХеми реализира иновационни и надежни станции за физико-химично пречистване на отпадъчни води. Една от главните насоки в които фирмата работи е третирането на индустриални отпадъчни води от кланници и месопреработвателни предприятия.

 Флотация с разтворен въздух като пред-третиране на отпадъчните води

Съдържащите се в отпадъчната вода мазнини, мастни емулсии, кръв и други вещества се описват основно от  показатели като ХПК, БПК, неразтворени вещества и мазнини. Характерно за този тип води са големите натоварвания по гореспоменатите показатели.

От голямо значение е елиминирането на натоварванията, причинени от кръв, мазнини и неразтворени вещества, за да може водите да се подават към канализацията или към последващото биологично третиране.

Разработения от ЕнвироХеми процес Flomar съчетава оптимална работна сигурност с максимална експлоатационна ефективност. Това е този процес, който понастоящем се използва по целия свят.

 

Силно замърсената отпадъчна вода от кланниците

 

Към отпадъчната вода от месодобивните и месопреработвателните предприятия се добавят коагуланти и флокуланти в тръбен флокулатор, където главните натоварвания от замърсители (кръв, мазнини, неразтворени вещества) се свързат във флокули. Чрез поднапорната флотационна станция  Flomar тези флокули се отделят и третираната вода се зауства към канализацията или се подава за по нататъшно пречистване.

Параметри на отпадъчната вода
Параметри на вход:
ХПК:                                                  3000 – 8000      mg/l
БПК:                                                  1800 – 4500      mg/l                         
Масла/мазнини:                                200 – 800 mg/l
Неразтворени вещества:               400 – 1000 mg/l
 
Степен на редукция:
ХПК:                                                     до 92 % 
БПК:                                                     до 90 % 
Масла/мазнини:                                  до 98 % 
Неразтворени вещества:                  до 97 %    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема на процеса Flomar HL за третиране на отпадъчни води от месодобивната и месопреработвателната промишленост

, , , , , , , ,
03/11/2011 at 09:46 Comments (0)

ЕнвироХеми получава наградата за иновации за децентрализирана система за третиране на индустриални отпадъчни води

Lugan 1500: Съвременна напълно автоматизирана инсталация за третиране на отпадъчни води за децентрализирано приложение в индустрията.

По време на изложението ИФАТ ЕнвироХеми получи наградата за иновации за 2010 година на регион Дармщат-Диебург, в който са разположени централата и развойния център  на ЕнвироХеми. Журито присъди тази награда за отличните постижения при разработката и внедряването на индустриални компактни технологии за третиране на индустриални отпадъчни води. Както беше обяснено от председателя на Управителния съвет Готлийб Хупфер по време на церемонията  за връчване на наградата, ЕнвироХеми работи в областта на технологиите за отпадъчните води в продължение на 35 години. По време на целия период, децентрализираното третиране на отпадъчни води беше постоянно развивано, базирайки се на физико-химични процедури и  консултация с клиентите.  В наши дни около 1000 инсталации се експлоатират от различни клиенти в Европа. Развитието от последните 3 години е свързано с новите разработки за подобряването на енергийната ефективност, рециркулация на водните потоци и автоматизиране на  инсталациите от сериите Split-O-Mat®, Flomar® и  Lugan®.  От 2010 година всички инсталации за индустриално приложение имат автоматизиран процес с интерфейс за поддръжка от разстояние.  В същото време, енергията която е необходима за функционирането на инсталациите се намалява и тяхната енергийна ефективност се увеличава.  За да документира важността  на енергийната ефективност за компанията, ЕнвироХеми взема участие в инициативата „Енергийна ефективност изработено в Германия” от Май  2010.

, , , ,
28/02/2011 at 12:52 Comments (0)