Блог на ЕнвироХеми България ЕООД

Блог за пречистване на отпадни води

Biomar® AFB Биологично третиране на отпадъчни води при производството на сладолед

ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА

При производството на сладолед се отделят отпадъчни води при различни процедури на почистване и измиване. Отпадъчните води съдържат остатъци от мляко и мазнини.

Външен изглед на пречиствателната станция за отпадъчни води

ЕнвироХеми е разработила концепция за пречистване на отпадъчни води за добив на биогаз от органични компоненти. Отпадъчните води от производството се събират в подземна канализационна система и постъпват в помпена шахта. След отделянето на грубите частици посредством фина решетка водите се припомпват към смесително-изравнителен реактор. Този реактор служи както за изравняване на пикови натоварвания, така и за предварителна хидролиза. Така третираната отпадъчна вода постъпва във флотационна инсталация, където се намалява количеството на мазнините, преди тя да постъпи в реактора Biomar® AFB. В реактора Biomar® AFB органичните вещества се разграждат от микроорганизми и се преобразуват в метан и въглероден двуокис (биогаз). Пречистената вода преминава през реактор за финална аерация. Отделената мазнина се третира в анаеробен реактор Biomar® AFH. По този начин се получава допълнително количество биогаз и се намалява количеството на отделената утайка.

Технологична схема на процеса

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Отпадъчна вода                                         300 m?/d

ХПК натоварване                                    2.008 kg/d

ХПК концентрация                                  6.695 mg/l

Производство на биогаз                 прибл. 900 m?/d

Отговаря на                                 прибл. 5.8 MWh/d

Пуск                                                               2007

, , , , , , , ,
19/03/2012 at 09:54 Comments (0)

Физико-химично третиране с Flomar на отпадъчни води от месодобивни и месопреработвателни предприятия

 

Повече от 30 години ЕнвироХеми реализира иновационни и надежни станции за физико-химично пречистване на отпадъчни води. Една от главните насоки в които фирмата работи е третирането на индустриални отпадъчни води от кланници и месопреработвателни предприятия.

 Флотация с разтворен въздух като пред-третиране на отпадъчните води

Съдържащите се в отпадъчната вода мазнини, мастни емулсии, кръв и други вещества се описват основно от  показатели като ХПК, БПК, неразтворени вещества и мазнини. Характерно за този тип води са големите натоварвания по гореспоменатите показатели.

От голямо значение е елиминирането на натоварванията, причинени от кръв, мазнини и неразтворени вещества, за да може водите да се подават към канализацията или към последващото биологично третиране.

Разработения от ЕнвироХеми процес Flomar съчетава оптимална работна сигурност с максимална експлоатационна ефективност. Това е този процес, който понастоящем се използва по целия свят.

 

Силно замърсената отпадъчна вода от кланниците

 

Към отпадъчната вода от месодобивните и месопреработвателните предприятия се добавят коагуланти и флокуланти в тръбен флокулатор, където главните натоварвания от замърсители (кръв, мазнини, неразтворени вещества) се свързат във флокули. Чрез поднапорната флотационна станция  Flomar тези флокули се отделят и третираната вода се зауства към канализацията или се подава за по нататъшно пречистване.

Параметри на отпадъчната вода
Параметри на вход:
ХПК:                                                  3000 – 8000      mg/l
БПК:                                                  1800 – 4500      mg/l                         
Масла/мазнини:                                200 – 800 mg/l
Неразтворени вещества:               400 – 1000 mg/l
 
Степен на редукция:
ХПК:                                                     до 92 % 
БПК:                                                     до 90 % 
Масла/мазнини:                                  до 98 % 
Неразтворени вещества:                  до 97 %    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема на процеса Flomar HL за третиране на отпадъчни води от месодобивната и месопреработвателната промишленост

, , , , , , , ,
03/11/2011 at 09:46 Comments (0)