Блог на ЕнвироХеми България ЕООД

Блог за пречистване на отпадни води

Технология Biomar® за рециклиране на отпадъчни води от текстилната индустрия

ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА

  Сервизните води първо постъпват в смесително-изравнителен съд където се охлаждат посредством топлообменник докато съда се захранва със студена вода. След това следва двустадийно третиране на водите.Първия стадий включва биологично разграждане посредством активен въглен, който  осигурява много висока концентрация на биомасата и висока биологична активност. Биологично третираната вода постъпва във втория реактор, в който протича адсорбционния стадий на третиране на отпадъчните води. На този етап се отстраняват трудно разградимите по биологичен път адсорбируеми органични халогенни вещества(АОХ) и ХПК.

Чрез употребата на специални химикали останалите супер фини частици се утаяват чрез последователна пресипитация на коагулант и флокулант. Последващи пясъчни филтри отстраняват всички останали замърсители, които биха могли да останат в пречистения изходящ поток.Пермеата се стерилизира в озонатор. Третирана повърхностна вода се смесва с рециклираната вода и се използва за последващи процеси на багрене. Поради сравнително високото съдържание на сол във водите частичен поток се отделя и обезсолява чрез обратна осмоза преди повторна употреба. Концентрата получен от обезсоляването се съхранява в резервоар, за да се използва като солеви разтвор за разтовор. По този начин консумацията на сол на текстилното предприятие бе намалена до прибл. 30 %.

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

 

капацитет

2.500 m?/d

рециклирана вода

1.500 m?/d

консумация на активиран лигнит 0,8 kg/m?

 

Размери на инсталацията Biomar® 

диаметър 4,6 m
височина 12 m
производителност 70–80%biodegradability

 

Производителност на адсорбционния стадий

Вход

Изход

ХПК mg/l

600

‹ 15

ООВ mg/l

100

‹ 10

AOX mg/l

0,8

‹ 0,01

DFZ 436 nm (m-1)

16

‹ 0,1

DFZ 525 nm (m-1)

29

‹ 0,1

DFZ 436 nm (m-1)

23

‹ 0,1

Пуск 1994

, , , , , , , , , ,
27/02/2012 at 11:21 Comments (0)

Изменение на климата и устойчиво развитие на технологиите за водоподготовка и третиране на отпадъчни води.


Като част от обучението си в ЕнвироХеми Кирстен Реклиес интервюира главния изпълнителен директор Готлийб Хупфер относно дейността на групата EnviroWorld за връзката между изменението на климата и устойчивото развитие на технологиите за водоподготовка и третиране на отпадъчни води.

Реклиес: Какво е общото между изменението на климата и технологиите за водоподготовка и третиране на отпадъчни води?

Хупфер:
В световен мащаб ЕнвироХеми има няколко хиляди клиента за инсталациите си за водоподготовка и третиране на индустриални отпадъчни води. На практика инсталациите функционират денонощно и изискват използването на ресурси като електричество, неутрализационни агенти и флокуланти. Също така по време на процеса на третиране се отделят отпадъчни вещества, които се филтрират от водите и отпадъчните води. Важно е, съществуващите инсталации да бъдат експлоатирани по такъв начин, че максимално да се щади околната среда и в същото време новите инсталации да бъдат проектирани и изграждани така, че да са максимално енергийно ефективни, без това да повлияе негативно на цялостния процес на третиране.

Реклиес: Какви енергоспестяващи технологии са разработени тук през последните три години?

Хупфер:
Със сигурност най-важната ни научна разработка е новата анаеробна система за третиране на отпадъчни води, която позволява получаването на енергия от замърсени индустриални отпадъчни води. Също така разполагаме с нова патентована биологична мембранна технология за рециркулация за големи промишлени перални. Предимства на тази технология са възможността за рекуперация на топлина и възможност за рециркулация на водните потоци и пестене на ценен природен ресурс. Работим и за енергийното оптимизиране и по-нататъшно подобрение на нашите доказали се компактни физико-химични инсталации.
Реклиес:
Господин Хупфер можете ли да дадете конкретен пример за инсталация със значително спестяване на енергийни ресурси?
Хупфер:
В процеса на производство на нашия клиент Normejerier – едно от най-големите млекопреработвателни предприятия в Швеция се отделят отпадъчни води, съдържащи високи концентрации на мляко и суроватка, които досега бяха третирани в общинската пречиствателна станция за отпадни води. Това водеше до много високи експлоатационни разходи за електроенергия за въздуходувната система и отделяне на големи количества от утайка. Преди три години ние инсталирахме нашата първа специално разработена инсталация за третиране на отпадъчна вода, замърсена със висока концентрирана суроватка Biomar, в която отпадъчната вода се третира по биологичен способ. В същото време инсталацията беше оптимизирана. Сега отпадъчната вода, замърсена с мляко и суроватъчния концентрат се третират на място в нашата инсталация и по този начин се редуцира замърсяването на отпадъчните води до 90 %. В нашите инсталации Biomar анаеробните бактерии преобразуват органичните замърсители съдържащи се в отпадъчните води в ценен биогаз-метан. Добитият метан може да бъде използван в енергийния център на млекопреработвателния гигант като заместител на друг вид гориво. По този начин могат да бъдат спестени над 1000 литра гориво на ден. Така третирането на индустриалните отпадъчни води води до един положителен енергиен баланс.
Реклиес:
Възможна ли е модернизация на стари предприятия и скъпо ли е това?
Хупфер:
По принцип всички по-стари инсталации могат да бъдат оптимизирани и така да бъдат спестени около 20% от средствата за енергия и консумативи. Разходите за експлоатацията на инсталациите могат да се променят много бързо, дори в рамките на една година.Оказва се, че много от съществуващите инсталации са преоразмерени – в условия на икономическа криза и стагнация на пазара повечето от фирмите намаляват своята продукция. Чрез регулиране на енергията необходима за функциониране на отделните агрегати например въздуходувки, миксери и тн. експлоатационните разходи могат да бъдат бързо оптимизирани. Инвестициите са намалели наполовина в сравнение от преди 3 години преди началото на икономическата криза. Понякога е наложително вече изградени инсталации, които не отговарят на обема на продукцията и изискванията за качество да бъдат преоборудвани. По този начин наистина периодът за възвръщане на инвестицията на клиента се удължава, но той също така ще има и по-дългосрочни ползи.

Реклиес:
Какво могат да направят клиентите на място за да експлоатират инсталацията енергийно ефективно?
Хупфер:
За жалост голяма част от нашите клиенти не отдават дължимото внимание на своите инсталации за пречистване на отпадъчни води и водоподготовка. Често се случва те да бъдат забравени и експлоатирани не по най-оптималния начин. Нашите сервизни техници откриват ненужно работещи помпи, бъркалки и компресори. Чрез регулярна инспекция на инсталациите и с помощта на нашите специалисти, може много бързо да бъдат спестени редица експлоатационни разходи.
Реклиес:
В каква насока са текущите изследвания на ЕнвироХеми?
Хупфер:
Ние участваме в разработката на няколко важни изследователски проекта. Например в рамките на Европейската изследователска програма AquaFit4use се разработват енергийно ефективни методи за рециклиране на индустриални отпадъчни води. Ние работим заедно с много важни национални и Европейски висши училища, фирми и институции. Инженери, Химици и Биолози тестват различни новоразработени биологични компактни инсталации за енергийно ефективно пречистване дори и на малки количества от отпадъчна вода. Биологичните процеси са почти винаги най-ефективните от енергийна гледна точка технологии. Те трябва да бъдат разработени и пригодени за съответното индустриално приложение. При физико-химичното третиране на отпадъчните води и филтрация използваме оптимизирани помпи, работещи при по-ниски налягания и миксери. Също така една важна тема е енергоспестяващо управление на агрегатите. Нашите системни администратори и електротехници са изправени пред предизвикателството да осигурят надеждно и икономически изгодно управление на инсталациите.

Реклиес:
Господин Хупфер, благодаря Ви за интервюто.

, , , , , , ,
27/10/2011 at 15:48 Comments (0)

Анаеробно третиране на отпадъчни води от пивоварни

Основните източници на отпадъчни води в пивоварните са:

  • CIP-процеси на измиване на технологично оборудване, линии, мощности.
  • Загуби на продукт, преработка на продукти с изтекъл срок на годност, тестови продукти
  • Битови отпадни води, столова

Анаеробни пречиствателни съоръжения за пивоварни. Области на приложение. Отпадъчни води от пивоварни.

Отпадъчните води от пивоварните се характеризират с високо ниво на съдържание на органични вещества (ХПК 4000-6000 мг/л), неразтворени вещества, риск от попадане на мая и дрожди.

За прилагането на анаеробен реактор за третирането на отпадъчните води е необходимо да се предвиди  стадий за предварително третиране на отпадъчните води, за да се отстранят попадналото зърно и дрожди. За Барабанно ситоотделяне на зърно и други едри частици се използва механично третиране с барабанно сито. Барабанното сито има отвори с големина около 1 мм, което позволява отделяне на частици с размер по-голям от 1 мм. Попадането на тези вещества в последващите етапи на третиране води до тяхното натрупване и води до риск от повреждане на основното оборудване (помпи вентили фитинги и др.), а също така може да възпрепятства нормалното функциониране на анаеробния реактор (изнасяне на анаеробна активна утайка). Наличието на дрожди може да окаже негативно влияние на биологичните пречиствателни съоръжения, особено ако съоръжението има аеробно стъпало за третиране (аеробен реактор). Попадането на дрожди в аеробния реактор, където активно се използва система за аериране на отпадъчните води, може да доведе до тяхното размножаване и нарушаване на нормалното функциониране на работата на самия аеробен реактор, както и на следващите етапи на третиране. За отделянето на дрождите в пречиствателните съоръжения за третиране на отпадъчните води от пивоварни и малцерай винаги се предвижда допълнително стъпало за предварително третиране и тяхното отделяне.

Изгаряне на биогаза След предварителна обработка отпадъчните води постъпват в анаеробното стъпало за третиране с метанреактор Biomar ASB или Biomar ASBx. Метанреакторът тип Biomar ASBx се отличава от  реактора Biomar ASB по подобрената система за управление на вътрешните потоци, модернизираната система за разделяне на 3 фази и по-компактното изпълнение.  В метанреактора се разграждат повече от  90 % (до 95%) от всички органични вещества (ХПК и БПК5) с отделяне на биогаз (до 80 % метан). Биогазът може да бъде използван в предприятието за получаване на пара или електроенергия. Важно е да се отбележи, че изгарянето на биогаза е възможно както в отделен модул, така и в централното котелно на предприятието(по-изгоден вариант заутилизация на биогаза). Специфичната производителност на метанреактора в пивоварна съставлява 5-7 кг ХПК на /м3 анаеробен реактор.

Метанреакторите Biomar могат да бъдат използвани в пивоварни, които са разположени в сурови климатични условия. Например анаеробни пречиствателни съоръжения са разположени и се експлоатират в Хабаровск и Ангарск в Русия.

Анаеробно пречиствателно съоръжениеОтпадъчните води след анаеробно третиране могат да бъдат заустени директно в канализацията или да бъдат третирани допълнително чрез анаеробна технология за достигане на нормите за заустване във водоприемник.  Цялостния процес на анаеробно третиране е напълно автоматизиран и интегриран в общата система за контрол и визуализация на пречиствателното съоръжение. Това позволява на обслужващия персонал да обслужва с лекота биологичното пречиствателно съоръжение и да извършва навреме необходимите корекции.

, , , , , , ,
22/03/2011 at 09:55 Comments (0)

« Older Posts