Блог на ЕнвироХеми България ЕООД

Блог за пречистване на отпадни води

Biomar® AFB Биологично третиране на отпадъчни води при производството на сладолед

ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА

При производството на сладолед се отделят отпадъчни води при различни процедури на почистване и измиване. Отпадъчните води съдържат остатъци от мляко и мазнини.

Външен изглед на пречиствателната станция за отпадъчни води

ЕнвироХеми е разработила концепция за пречистване на отпадъчни води за добив на биогаз от органични компоненти. Отпадъчните води от производството се събират в подземна канализационна система и постъпват в помпена шахта. След отделянето на грубите частици посредством фина решетка водите се припомпват към смесително-изравнителен реактор. Този реактор служи както за изравняване на пикови натоварвания, така и за предварителна хидролиза. Така третираната отпадъчна вода постъпва във флотационна инсталация, където се намалява количеството на мазнините, преди тя да постъпи в реактора Biomar® AFB. В реактора Biomar® AFB органичните вещества се разграждат от микроорганизми и се преобразуват в метан и въглероден двуокис (биогаз). Пречистената вода преминава през реактор за финална аерация. Отделената мазнина се третира в анаеробен реактор Biomar® AFH. По този начин се получава допълнително количество биогаз и се намалява количеството на отделената утайка.

Технологична схема на процеса

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Отпадъчна вода                                         300 m?/d

ХПК натоварване                                    2.008 kg/d

ХПК концентрация                                  6.695 mg/l

Производство на биогаз                 прибл. 900 m?/d

Отговаря на                                 прибл. 5.8 MWh/d

Пуск                                                               2007

, , , , , , , ,
19/03/2012 at 09:54 Comments (0)

Пречиствателна станция за отпадъчни води от измиването на цистерни

ОПИСАНИЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ

Отпадъчните води от измиването на цистерните се събират на две места. Водите, събирани на място І не могат да се подложат директно на биологично третиране (сапун, мастни киселини, парафин, масло, смоли, луга). След преминаването на тези води през маслоразделител, те се събират в буферен резервоар, откъдето се припомпват към  физико-химичната инсталация Split-O-Mat® SOM. Там с помощта на специални химикали  неразтворените и емулгирани вещества се  агломерират и флокулират след което се отделят и обезводняват с лентов филтър.

 

Физико-химична пречиствателна станция тип Split-O-Mat

 

Третираната вода се подава във втори буферен резервоар, в който се събират и подлежащите на директно биологично третиране води от място ІІ. Оттам водите непрекъснато се подават към инсталацията с интегриран филтър  Biomar® OTB.

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

                                                               капацитет

  Split-O-Mat ® SOM 3000           12 m3

  Biomar® OTB 1000                   18 m3

аеробно разграждане                 55 kg ХПК/ден

 TEХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Необходима площ                     90  m2

Консумация на ел. енергия        1,2 kWh/m?

Система за контрол     програмируема

Технологична схема на процеса

, , , , , ,
05/03/2012 at 14:04 Comments (0)

Разграждане на цианиди с ултравиолетово лъчение

ОПИСАНИЕ НА ИНСТАЛАЦИЯТА

Галванизацията на метални части води до отделянето на различни потоци отпадъчни води. Частичния поток „цианиди” от медната вана и последващите промивни води не могат да се третират със стандартните методи.

Ето защо се използва инсталацията ULTRA-SYSTEMS® UV-Max, работеща на принципа на  каталитичното окисление. При нея, за разлика от стандартните методи използващи хипохлорит, пресипитатите се окисляват без образуване на опасни продукти и с разрушаване на пресипитационните субстанции.

Водите съдържащи цианиди постъпват в събирателен резервоар. Инсталацията ULTRA-SYSTEMS® е свързана паралелно с реактора и отпадъчните води циркулират през UV-Max станцията до достигане на изискваните стойности. За целите на третирането се добавя водороден пероксид, който окислява цианидите под действието на ултравиолетова светлина от патентованите UV радиатори.

Целия процес е автоматизиран и се контролира от ел. табло. Всички процесни данни и параметри за безопасното протичане на процеса се регистрират.

Инсталация за пречистване на цианиди с ултравиолетово лъчение

 

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

цианиди

преди третиране                          2500 mg/l

след третиране                              <0,5 mg/l

капацитет                                   8 m3/партида

консумация на H2O2 30%  350 kg/партида

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

UV Max 20

консумация на енергия:              макс. 20 kW

материал:             облицовка с неръждаема стомана

автоматично промиване

автоматично дозиране

UV-сензорна система

размери, вкл. склад за  H2O2

д x ш x в          6 x1,5 x 2,4 m

Схема на процеса

, , , , , ,
01/02/2012 at 12:31 Comments (0)

« Older Posts