Блог на ЕнвироХеми България ЕООД

Блог за пречистване на отпадни води

Редукция на флуор при третиране на отпадъчни води

Соларни технологии

При повърхностните технологии,  особено при производството на печатни платки и соларни клетки се отделят флуорни концентрати и почистващи препарати -едни от най-токсичните и сложни по състав ефлуенти при индустриалните производства. Според съвременните технологии отпадъчните води, съдържащи флуор се третират на партиди посредством процеси на окисление и утаяване. Германската прагова норма за повърхностните технологии е  50 mg/l. Тези стойности могат да бъдат спазени в случай на оптимално функциониране и непрекъснато наблюдение и контрол на инсталацията.  В някои страни, например Русия праговите стойности са по-ниски. Отделът за развитие на ЕнвироХеми тества различни възможности и процеси в продължение на 12 месеца  и сега представи новия адсорбционен филтър Envochem® SORP F, с който се постигат концентрации под 2 ppm. Това е 20 кратно подобрение на резултата. Процесът на адсорбция обикновено се интегрира в многостадийна филтрация, която се състои от предфилтриране и два адсорбционни филтъра. Тя се зарежда постепенно чрез перколация.     Филтрите са оразмерени така, че те се регенерират по време на обичайната 6- до 12- месечна поддръжка, когато адсорбента се подменя.

, , ,
07/03/2011 at 09:33 Comments (0)