Блог на ЕнвироХеми България ЕООД

Блог за пречистване на отпадни води

Envochem® AKO Третиране на води от сметища

ОПИСАНИЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ

Водите отделящи се от сметището постъпват в събирателен резервоар, откъдето се припомпват непрекъснато към пречиствателната станция. Тя се състои главно от система за първична филтрация и  филтрация с активен въглен.

Чрез първичната филтрационната система се отстраняват неразтворените вещества във водите. При  последващото третиране в три стъпки с филтри с активен въглен се отстраняват ХПК и АОХ.

Отработеният активен въглен се заменя и при заявка може да бъде реактивиран от фирмата доставчик.

Пречистените води отговарят на нормите за заустване в общинската канализационна система. 

Пречиствателната станция е напълно автоматизирана. Чрез вграден модем се осъществява наблюдение от дистанция.

Тази пречиствателна станция беше доставена (включително стоителните дейности, изграждането на залата, монтажа на станцията и пуска) от фирма ЕнвироХеми.

TEХНИЧЕСКИ ДАННИ (Проект)

Капацитет                             120 m3/h

Пуск                                        2002

Параметър

На вход

На изход

ХПК (mg/l)

1870

< 400

AOX (mg/l)

1,54

< 0,5

Филтрите с активен въглен и платформата за наблюдение

Филтрите с активен въглен и платформата за наблюдение

 

, , , ,
01/10/2012 at 16:15 Comments (0)