Блог на ЕнвироХеми България ЕООД

Блог за пречистване на отпадни води

EnviModul – гъвкави решения за водоподготовка и третиране на отпадни води

Има голямо търсене на децентрализирани технологии за водоподготовка и третиране на отпадни води по цял свят. В рамките на програмата „Blue competence” фирма ЕнвироХеми разработи независими модулни пречиствателни системи EnviModul. Те позволяват лесен монтаж на инсталации за водоподготовка и пречиствателни станции за индустриални отпадни води. В сравнение с класическите централизирани решения, модулните децентрализирани станции имат редица предимства по отношение на разходите, гъвкавостта и бързината на изпълнение

 

Чрез модулите EnviModul могат да се осъществят различни технологични решения за  водоподготовка, третиране на отпадните води и рециркулация на водите.  Пречиствателните етапи могат лесно да се комбинират – от пред-третиране на отпадъчните води с флотация Flomar®, мембранна филтрация Envopur®  и биологично третиране Biomar® до пречистване с физико-химичните станции Envochem®, Flomar®, Split-O-Mat® и Lugan®. Съоръженията могат да се комбинират и с допълнителни модули за водоподготовка.

В сравнение с конвенционалните технологии станциите EnviModul могат да бъдат изградени значително по-бързо и с по-ниски разходи. Те лесно се адаптират към променливи работни условия. Също така, при необходимост могат да бъдат преместени на друга работна площадка

 

Сравнение  на конвенционалните и модулните ЕnviModul решения

 

   Конвенционални  EnviModul
Време за планиране  Дълго Късо
Строителни разходи Високи Ниски
Време за монтаж  средно Късо
Пуск в експлоатация и тест На място Предварителни тестове във фабриката
Разширение Често ограничено Лесно осъществимо
Промени Скъпи Лесно осъществими
Преместване на станцията Невъзможно Възможно
Амортизация Дълга   Къса
Сложност Голяма Малка
   

 

Индивидуалните опции на концепцията  EnviModul са толкова много колкото са индивидуалните изисквания на нашите клиенти.  Покривите на модулите могат лесно да бъдат отворени или преместени за по-лесна проверка или поддръжка на потопените мембрани във филтърните мембранни системи или мембранните биологични реактори. В други случаи, на места  където няма опасност от замръзване (Африка/Бразилия) модулите имат странични отвори или са без странична облицовка. Това решение спестява разходи и улеснява експлоатацията и поддръжката на оборудването.

 

Системите EnviModul са изградени изцяло от фирма ЕнвироХеми в Германия и са предварително сглобени и тествани. По този начин се осигурява добро качество и висока експлоатационна сигурност.

 EnviModul Flomar

 

, , , , ,
13/03/2013 at 16:37 Comments (0)

Анаеробно третиране на отпадъчни води от пивоварни

Основните източници на отпадъчни води в пивоварните са:

  • CIP-процеси на измиване на технологично оборудване, линии, мощности.
  • Загуби на продукт, преработка на продукти с изтекъл срок на годност, тестови продукти
  • Битови отпадни води, столова

Анаеробни пречиствателни съоръжения за пивоварни. Области на приложение. Отпадъчни води от пивоварни.

Отпадъчните води от пивоварните се характеризират с високо ниво на съдържание на органични вещества (ХПК 4000-6000 мг/л), неразтворени вещества, риск от попадане на мая и дрожди.

За прилагането на анаеробен реактор за третирането на отпадъчните води е необходимо да се предвиди  стадий за предварително третиране на отпадъчните води, за да се отстранят попадналото зърно и дрожди. За Барабанно ситоотделяне на зърно и други едри частици се използва механично третиране с барабанно сито. Барабанното сито има отвори с големина около 1 мм, което позволява отделяне на частици с размер по-голям от 1 мм. Попадането на тези вещества в последващите етапи на третиране води до тяхното натрупване и води до риск от повреждане на основното оборудване (помпи вентили фитинги и др.), а също така може да възпрепятства нормалното функциониране на анаеробния реактор (изнасяне на анаеробна активна утайка). Наличието на дрожди може да окаже негативно влияние на биологичните пречиствателни съоръжения, особено ако съоръжението има аеробно стъпало за третиране (аеробен реактор). Попадането на дрожди в аеробния реактор, където активно се използва система за аериране на отпадъчните води, може да доведе до тяхното размножаване и нарушаване на нормалното функциониране на работата на самия аеробен реактор, както и на следващите етапи на третиране. За отделянето на дрождите в пречиствателните съоръжения за третиране на отпадъчните води от пивоварни и малцерай винаги се предвижда допълнително стъпало за предварително третиране и тяхното отделяне.

Изгаряне на биогаза След предварителна обработка отпадъчните води постъпват в анаеробното стъпало за третиране с метанреактор Biomar ASB или Biomar ASBx. Метанреакторът тип Biomar ASBx се отличава от  реактора Biomar ASB по подобрената система за управление на вътрешните потоци, модернизираната система за разделяне на 3 фази и по-компактното изпълнение.  В метанреактора се разграждат повече от  90 % (до 95%) от всички органични вещества (ХПК и БПК5) с отделяне на биогаз (до 80 % метан). Биогазът може да бъде използван в предприятието за получаване на пара или електроенергия. Важно е да се отбележи, че изгарянето на биогаза е възможно както в отделен модул, така и в централното котелно на предприятието(по-изгоден вариант заутилизация на биогаза). Специфичната производителност на метанреактора в пивоварна съставлява 5-7 кг ХПК на /м3 анаеробен реактор.

Метанреакторите Biomar могат да бъдат използвани в пивоварни, които са разположени в сурови климатични условия. Например анаеробни пречиствателни съоръжения са разположени и се експлоатират в Хабаровск и Ангарск в Русия.

Анаеробно пречиствателно съоръжениеОтпадъчните води след анаеробно третиране могат да бъдат заустени директно в канализацията или да бъдат третирани допълнително чрез анаеробна технология за достигане на нормите за заустване във водоприемник.  Цялостния процес на анаеробно третиране е напълно автоматизиран и интегриран в общата система за контрол и визуализация на пречиствателното съоръжение. Това позволява на обслужващия персонал да обслужва с лекота биологичното пречиствателно съоръжение и да извършва навреме необходимите корекции.

, , , , , , ,
22/03/2011 at 09:55 Comments (0)