Блог на ЕнвироХеми България ЕООД

Блог за пречистване на отпадни води

Инсталация за третиране на отпадъчни води от депа за метални стружки Lugan® 1500

ОПИСАНИЕ НА ИНСТАЛАЦИЯТА LUGAN 1500

ЕнвироХеми вече изгради няколко инсталации за третиране на отпадъчни води от депа за складиране на метални стружки при рециклиране на стоманени  отпадъци, които се характеризират с високо ниво на сигурност, малка необходимост от поддръжка, а също така ниски експлоатационни разходи.  Стружките получени от процеса на металообработване са покрити с тънък филм от машинно масло и това може да доведе до много силно замърсяване на повърхностните води при евентуален валеж. Получената емулсия също така е замърсена с тежки метали като желязо, цинк, мед и олово. В допълнение тя съдържа висок процент от разтворени и неразтворени вещества, които произлизат от натрупаните песъчинки по повърхността на стружките.  Концентрацията на замърсителите зависи основно от количеството на складираните стружки, количеството на валежите и времето на съхранение. Емулсии замърсени с тежки метали обикновено се третират с физико-химични методи на пречистване.

Депо за метални стружки

В серийната инсталация Lugan®от ЕнвироХеми се осъществява комбинация от химичния процес флокулация и физичния процес флотация. Модулът се характеризира с компактните си размери.  Чрез монтирането на филтър за предтретиране и улавяне на съдържащите се в отпадъчната вода неразтворени вещества и неемулгирани мазнини, се осигурява икономически изгодно третиране на отпадъчните води. Впоследствие тези отпадъчни води се съхраняват временно в резервоар. Разходите за изграждане на пречиствателната станция могат да бъдат намалени при монтиране на инсталацията в специално изработен за целта контейнер.

Технологична схема на процеса Lugan 1500

Разходите за оборудване и мониторинг могат да бъдат оптимизирани, чрез използване на опционално измервателно оборудване на дифузията и контрол на разхода на чиста вода, което автоматично адаптира приложението на оборудването към качествата на отделяната вода.  В допълнение прилагането на напълно автоматична станция за флокулант/полимер Split-O-Mat® DOS 150 намалява експлоатационните разходи.

Инсталация за третиране на отпадъчни води Lugan® 1500 монтирана в контейнер

Технически данни Lugan 1500

Капацитет          500 -1000 л/ден
Размери Ш x Д    950 x 1100 мм
Височина            2050 мм
Тегло (без вода)       прибл. 250 кг

 

 

 

 

 

, , , , , , , ,
20/12/2011 at 16:22 Comments (0)

Физико-химично третиране с Flomar на отпадъчни води от месодобивни и месопреработвателни предприятия

 

Повече от 30 години ЕнвироХеми реализира иновационни и надежни станции за физико-химично пречистване на отпадъчни води. Една от главните насоки в които фирмата работи е третирането на индустриални отпадъчни води от кланници и месопреработвателни предприятия.

 Флотация с разтворен въздух като пред-третиране на отпадъчните води

Съдържащите се в отпадъчната вода мазнини, мастни емулсии, кръв и други вещества се описват основно от  показатели като ХПК, БПК, неразтворени вещества и мазнини. Характерно за този тип води са големите натоварвания по гореспоменатите показатели.

От голямо значение е елиминирането на натоварванията, причинени от кръв, мазнини и неразтворени вещества, за да може водите да се подават към канализацията или към последващото биологично третиране.

Разработения от ЕнвироХеми процес Flomar съчетава оптимална работна сигурност с максимална експлоатационна ефективност. Това е този процес, който понастоящем се използва по целия свят.

 

Силно замърсената отпадъчна вода от кланниците

 

Към отпадъчната вода от месодобивните и месопреработвателните предприятия се добавят коагуланти и флокуланти в тръбен флокулатор, където главните натоварвания от замърсители (кръв, мазнини, неразтворени вещества) се свързат във флокули. Чрез поднапорната флотационна станция  Flomar тези флокули се отделят и третираната вода се зауства към канализацията или се подава за по нататъшно пречистване.

Параметри на отпадъчната вода
Параметри на вход:
ХПК:                                                  3000 – 8000      mg/l
БПК:                                                  1800 – 4500      mg/l                         
Масла/мазнини:                                200 – 800 mg/l
Неразтворени вещества:               400 – 1000 mg/l
 
Степен на редукция:
ХПК:                                                     до 92 % 
БПК:                                                     до 90 % 
Масла/мазнини:                                  до 98 % 
Неразтворени вещества:                  до 97 %    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема на процеса Flomar HL за третиране на отпадъчни води от месодобивната и месопреработвателната промишленост

, , , , , , , ,
03/11/2011 at 09:46 Comments (0)