Блог на ЕнвироХеми България ЕООД

Блог за пречистване на отпадни води

Пречиствателна станция за отпадъчни води от измиването на цистерни

ОПИСАНИЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ

Отпадъчните води от измиването на цистерните се събират на две места. Водите, събирани на място І не могат да се подложат директно на биологично третиране (сапун, мастни киселини, парафин, масло, смоли, луга). След преминаването на тези води през маслоразделител, те се събират в буферен резервоар, откъдето се припомпват към  физико-химичната инсталация Split-O-Mat® SOM. Там с помощта на специални химикали  неразтворените и емулгирани вещества се  агломерират и флокулират след което се отделят и обезводняват с лентов филтър.

 

Физико-химична пречиствателна станция тип Split-O-Mat

 

Третираната вода се подава във втори буферен резервоар, в който се събират и подлежащите на директно биологично третиране води от място ІІ. Оттам водите непрекъснато се подават към инсталацията с интегриран филтър  Biomar® OTB.

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

                                                               капацитет

  Split-O-Mat ® SOM 3000           12 m3

  Biomar® OTB 1000                   18 m3

аеробно разграждане                 55 kg ХПК/ден

 TEХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Необходима площ                     90  m2

Консумация на ел. енергия        1,2 kWh/m?

Система за контрол     програмируема

Технологична схема на процеса

, , , , , ,
05/03/2012 at 14:04 Comments (0)

Технология Biomar® за рециклиране на отпадъчни води от текстилната индустрия

ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА

  Сервизните води първо постъпват в смесително-изравнителен съд където се охлаждат посредством топлообменник докато съда се захранва със студена вода. След това следва двустадийно третиране на водите.Първия стадий включва биологично разграждане посредством активен въглен, който  осигурява много висока концентрация на биомасата и висока биологична активност. Биологично третираната вода постъпва във втория реактор, в който протича адсорбционния стадий на третиране на отпадъчните води. На този етап се отстраняват трудно разградимите по биологичен път адсорбируеми органични халогенни вещества(АОХ) и ХПК.

Чрез употребата на специални химикали останалите супер фини частици се утаяват чрез последователна пресипитация на коагулант и флокулант. Последващи пясъчни филтри отстраняват всички останали замърсители, които биха могли да останат в пречистения изходящ поток.Пермеата се стерилизира в озонатор. Третирана повърхностна вода се смесва с рециклираната вода и се използва за последващи процеси на багрене. Поради сравнително високото съдържание на сол във водите частичен поток се отделя и обезсолява чрез обратна осмоза преди повторна употреба. Концентрата получен от обезсоляването се съхранява в резервоар, за да се използва като солеви разтвор за разтовор. По този начин консумацията на сол на текстилното предприятие бе намалена до прибл. 30 %.

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

 

капацитет

2.500 m?/d

рециклирана вода

1.500 m?/d

консумация на активиран лигнит 0,8 kg/m?

 

Размери на инсталацията Biomar® 

диаметър 4,6 m
височина 12 m
производителност 70–80%biodegradability

 

Производителност на адсорбционния стадий

Вход

Изход

ХПК mg/l

600

‹ 15

ООВ mg/l

100

‹ 10

AOX mg/l

0,8

‹ 0,01

DFZ 436 nm (m-1)

16

‹ 0,1

DFZ 525 nm (m-1)

29

‹ 0,1

DFZ 436 nm (m-1)

23

‹ 0,1

Пуск 1994

, , , , , , , , , ,
27/02/2012 at 11:21 Comments (0)

Инсталация за пречистване на отпадъчни води Biomar® ASB-X за винарна

ОПИСАНИЕ НА ИНСТАЛАЦИЯТА Biomar® ASB-X

Винарната Траутвайн е немски производител на вино и гроздов сок. В процеса на производството се отделят отпадъчни води, които трябва да се третират преди да бъдат подадени към канализацията. За тази цел е изградена анаеробна пречиствателна станция Biomar® ASB-X .

Отпадъчните води от производството гравитачно  постъпват в помпена шахта. След това те преминават през барабанно сито и утаител и се припомпват към смесително-изравнителния резервоар. Предвидена е възможност, в случай на авария водата да се припомва към спомагателен резервоар.

От смесително-изравнителния резервоар водата се подава към биологическата част на станцията. В реакторът  Biomar®  ASB-X замърсителите на отпадъчните води се разграждат до биогаз. Анаеробната утайка се отделя от водата и след дезактивация, третираната вода се подава към канализацията.

За подобряване на енергийния баланс на станцията  се използват топлообменници. По този начин се използват отново енергията на изходящия поток и енергията на отделения при пречистването метан.

Технологична схема на процеса

, , ,
11/01/2012 at 14:19 Comments (0)

« Older Posts